ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายอนุลักษณ์ นาครินทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวภัสสรา เข็มทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายปัณณวิชญ์ ใจทิม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางนัยเนตร เสียงล้ำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวพระแพง แม่นหวา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายพงศกร พลับผล
ครูผู้ช่วย