ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 มิ.ย. 63 ถึง 16 มิ.ย. 63 พบครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2563
08 พ.ค. 63 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
10 เม.ย. 63 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)
31 มี.ค. 63 อนุมัติผลการเรียน/นักเรียนรับผลการเรียน
30 มี.ค. 63 ครูผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ
25 มี.ค. 63 ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ
24 มี.ค. 63 ส่งรายงานผลการประเมินตนเองรายบบุคคล(SAR)
21 มี.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 63 ครูผู้รับผิดชอบ โปรแกรม Schoolmis จัดทำข้อมูล
20 มี.ค. 63 หัวหน้าสายชั้นส่งเอกสารธุรการชั้นเรียนให้ฝ่ายวิชาการ
19 มี.ค. 63 ครูประจำชั้นส่งเอกสารธุรการชั้นเรียนให้หัวหน้าสายชั้น
18 มี.ค. 63 ครูประจำวิชาส่งคะแนนครูประจำชั้น
16 มี.ค. 63 ถึง 13 พ.ค. 63 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
14 มี.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
09 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562