ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวธนาณัติ มากสุข
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสมพิศ จวนแจ้ง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายดลวีรย์ แซ่ตั้ง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายพีระศักดิ์ ภักดีบริบาล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4