ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายสิทธิชัย ศรีชัยยะ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวทิพาภัทร พานิชพงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวฐานิตา อรุณวิง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายโชคทวี นันตา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางบงกช รชตวงศธร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายทัสนันท์ คล้ายเพ็ชร์
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5