ครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางเยาวเรศ สุริโย
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวสมพิศ อู่ตุ้ม
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสาวอินธุอร อินทิพย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3