ครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางเสาวนีย์ อินอยู่
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางสาวแสงระวี ฉิมกาญจนะ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางวนัชพร ธำรงรักษ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3