ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวเบญจา จินดารัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอมรรัตน์ ด้วงฉิม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางลัดดาวัลย์ ตติยก้องเกียรติ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางกาญจนศิริ อาภรณ์รัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายพิษณุ พุ่มมาก
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4