ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางกรรณิกา เขียวแก้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางขวัญฤทัย คำแคว่น
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางวิภาวรรณ เนียมแตง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางวิไลลักษณ์ ภู่ประเสริฐ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายสวัสดิ์ เรืองคำ
ครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2