ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพันผกา กาบมาลา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางพจมาส เขียวเมือง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสิริวดี พุ่มมาก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางนงนุช อยู่แย้ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4