ข้อมูลผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน
ข้อมูลผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน
ข้อมูลผู้ขับรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)

คันที่     ชื่อ-สกุล ผู้ขับ ชื่อ-สกุล ผู้ควบคุม
หมายเลขทะเบียนรถ                             
หมายเลขโทรศัพท์
1 นางสาวนุชนาฎ กลอยเดช                                 นายอานนท์ ขุนใจ
 
นข 5073 พิษณุโลก                          083-0397219                            
2 นายอดิศักดิ์ วันจันทร์ นางสาวพิมพ์ภินันท์ กลิ่นมาลัย                          นข 1429 สุโขทัย 083-9619814
3 นายมิตร เกตุเถื่อน นางสายฝน เกตุเถื่อน นข 1905 สุโขทัย 089-7043698
4 นายธัญเทพ จันทร์แดง นางรุ่งทิพย์ จันทร์แดง นข 3331 สุโขทัย 084-6241608
5 นายทะเนตร์ ดำดี นางฉลวย ดำดี นข 905 สุโขทัย 085-0546966
6 นายพีรพล มาจาด นางพจน์ มาจาด นข 1793 สุโขทัย 087-524146
7 นายสายชน มากเตี้ยม นางวารี มากเตี้ยม นข 883 สุโขทัย 091-0328113
8 นายชาญชัย เกิดทวี นางภัทราพร เกิดทวี นข 2354 สุโขทัย 095-6849893
9 นายวิฑูรย์ ยิ้มแก้ว นางอนัน ยิ้มแก้ว นข 2282 สุโขทัย 0857364935
10 นายสุจินต์ กันเณร นางบำรุง กันเณร นข 972 สุโขทัย 087-5223269
11 นายศรไพร โอดคง นางวรรณา เลิศทนงศักดิ์ นข 3004 สุโขทัย 063-6535924
12 นายประวิทย์ บุญประเสริฐ นางเข็มทอง โพธิ์ทา นข 6945 พิษณุโลก 062-9468586
13 นางธัญลักษณ์ บุญชุ่ม นายธนพล บุญฃุ่ม นข 4226 สุโขทัย 088-2816799
14 นายฉลอง ปานทุ่ง นางสาวชูชีพ พลอยครุฑ นข 4174 สุโขทัย 088-2816736
15 นายลอบ  ปิ่นโตนด นางสัง ปิ่นโตนด นข 4033 สุโขทัย 083-9589155
16 นายสุททา จันทร์เกษม นายจีรวุฒิ จันทร์เกษม นข 1818 สุโขทัย 089-9607325
17 นายประดิษฐ์ มีมา นางอุ่นเรือน มีมา นข 3918 สุโขทัย 089-7055118
18 นายสมบัติ อินทร์ป้อม นางพนม อินทร์ป้อม นข 1518 สุโขทัย 085-0507971
19 นายฉลอง ฮ่วนสกุล นางประทาน ฮ่วนสกุล นข 3231 สุโขทัย 085-5309494
20 นายวีระวัต นวลทุ่ง นางจารุวรรณ นวลทุ่ง นข 3813 สุโขทัย 061-2853112
21 นายเกชา เม่นหมอก นายสมชาย เม่นหมอก นข 3747 สุโขทัย 092-9354745
22 นายสมบุญ พ่วงเงิน นางวันเพ็ญ อ่อนปาน นข 2846 สุโขทัย 088-7763422
23 นายอานนท์ โตใจเย็น นางสาวกิตติยา สุรินทร์ นข 4218 สุโขทัย 089-4155903
24 นางปราณี พลอยรักษ์ นายอภิชัย แดงเรือง นข 4158 สุโขทัย 090-6860838
25 นางปิ่นทอง เบี้ยลอย นายมงคง เบี้ยลอย นข 4255 สุโขทัย 091-3825003
26 นายจเร อ่อมอินทร์ นางสาวปณิตา เณรพ่วง นข 4293 สุโขทัย 096-9484145
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34