ครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางพรพิมล สุทธิชาติ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1