คณะผู้บริหาร

ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิษณุ พุ่มมาก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป

นายทัสนันท์ คล้ายเพ็ชร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารบุคคล

นายสวัสดิ์ เรืองคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายการเงิน

นางสาวอมรรัตน์ ด้วงฉิม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ