ภาพกิจกรรม
การประเมินโรงเรียนคุณภาพ และวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ SAR และการสังเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาการประเมินคุณภาพครูสู่ห้องเรียนคุณภาพฯ
วันที่ 12 เมษายน 2565 นายสุภัค พวงขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายกฤษดา แก้วแดง รองผู้อำนวยการฯ นายเอกสิทธิ พุกพัก รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) เข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณภาพและวิเคราะห์ผล การวิเคราะห์ SAR และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาการประเมินคุณภาพครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล –ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากคณะกรรมการประเมินฯ นำโดย นายปราโมทย์ อยู่อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเมือง เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย ศน.ไมตรี นาคประสิทธิ์ ศน.บุญยืน กันจิตร ศน.ไกรสร พรมลา ศน.สิรธญา แก้วเนย ศน.ศรัญญารัตน์ พรมลา ศน.ณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี และ ศน.จันทวรรณ ทองคำ ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ผ่านระบบ VDO Conference ทั้งนี้โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่มา : https://www.facebook.com/watkuhasuwanschool/photos/pcb.5217704911619440/5217698864953378/
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2565,14:47   อ่าน 191 ครั้ง